• Elaborat o transfernim cijenama treba da prezentuju pravna lica koja ostvaruju promet između povezanih lica
  • Povezana lica se klasifikuju na osnovu:
    • Kapitala (preko 25% vlasništva)
    • Upravljačka finkcija (Ista fizička i pravna lica učestvuju u rukovodećim    funkcijama (direktor, vlasnik, presednik uprvanog odbora itd.)
    • Rodbinski odnosi – poslovanje sa članovima familije