Obračun plate za puno radno vrijeme

 

Bruto plata B= KM B=N+D+P, ako je N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69, ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Ukupni doprinosi D= KM D=B*31%
Doprinosi za PIO PIO= KM PIO-18.5%
Doprinosi za ZDR ZDR= KM ZDR-10.2%
Doprinosi za DJ DJ= KM DJ-1.70%
Doprinosi za NZ NZ= KM NZ-0.6%
Lični odbitak O= KM ako je O>B onda je O=B
Umanjenje po poreskoj kartici U= KM ako je O+U>B onda je U=B-O
Porez P= KM P=(B-(O+U))*8%
Neto plata: N= KM N=B-D-P
Doprinos za solidarnost: S= KM S=N*0.25%
Isplata radniku: I= KM I=N-S
Ukupne obaveze: KM

 

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.5.2022. godine iznosi 650 KM, dok je u periodu od 1.1.2022. do 30.4.2022. godine iznosila 590 KM. Lični odbitak je 1000 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.

 

Obračun plate na nepuno radno vrijeme

 

Radno vrijeme kod ovog poslodavca RV= h
Radno vrijeme kod drugih poslodavaca RV2= h Važna napomena: Ako je radnik zaposlen kod više poslodavaca i ako se isplaćuju plate veće od minimalne ovaj obračun ne mora biti tačan, jer iznos doplate doprinosa zavisi od obračuna plate kod drugog poslodavca.
Koeficijent K= K=RV/(RV+RV2)
Bruto plata B= KM B=N+D+P. Ako je N<650, onda je B=(N-(O+U)*0.08+D)/0.92. Ako je N>650 i N<=(O+U)*0.69, onda B=N/0.69. Ako je N>(O+U)*0.69, onda B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Ukupni doprinosi D= KM D=B*31%, ako je D<292.03, onda je D=292.03*K
Doprinosi za PIO PIO= KM PIO-18.5%
Doprinosi za ZDR ZDR= KM ZDR-10.2%
Doprinosi za DJ DJ= KM DJ-1.70%
Doprinosi za NZ NZ= KM NZ-0.6%
Lični odbitak O= KM O=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj kartici U= KM ako je O+U>B onda je U=B-O
Porez P= KM P=(B-(O+U))*8%
Neto plata: N= KM N=B-D-P
Doprinos za solidarnost: S= KM S=N*0.25%
Isplata radniku: I= KM I=N-S
Ukupne obaveze: KM

 

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.5.2022. godine iznosi 650 KM, dok je u periodu od 1.1.2022. do 30.4.2022. godine iznosila 590 KM. Lični odbitak je 1000 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.

 

Obračun plate sa minulim radom i toplim obrokom

 

Radno vrijeme sati dnevno RV= h
Bruto osnovna plata BO= KM Ako je N<(O+U)*0.69, onda je BO=(N/0.69-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je N>(O+U)*0.69, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
Staž ST= godine
Bruto minuli rad MR= KM MR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regres TO= KM Unesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 13.14 KM.
Bruto ukupno B= KM B=BO+MR+TO, B=D+P+N, B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Doprinosi D= KM D=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%, ako je RV<8 i D<292.03, onda je D=292.03
Lični odbitak O= KM O=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj kartici U= KM ako je O+U>B onda je U=B-O
Porez P= KM P=(B-(O+U))*8%
Neto plata: N= KM N=B-D-P
Doprinos za solidarnost: S= KM S=N*0.25%
Isplata radniku: I= KM I=N-S
Ukupne obaveze: KM

 

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.

 

Obračun plate sa minulim radom i toplim obrokom za tekstilnu industriju

 

Radno vrijeme sati dnevno RV= h
Prosječna bruto plata PB= KM Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Fiksni doprinosi Df= KM Df=PB*0.25*0.31
Bruto osnovna plata BO= KM Ako je PB>(N-80)/0.61, onda je BO=(((N-(O+U)*0.08)+Df)/0.92-TO)/(1+0.3*ST/100), ako je PB<=(N-80)/0.61, onda je BO=((N-(O+U)*0.08)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
Staž ST= godine
Bruto minuli rad MR= KM MR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regres TO= KM Unesite mjesečni iznos toplog obroka i regresa. Minimalni bruto iznos toplog obroka dnevno je 13.14 KM.
Bruto ukupno B= KM B=BO+MR+TO, B=D+P+N, ako je PB>B, onda je B=(N-(O+U)*0.08+Df)/0.92, ako je PB<=B, onda je B=(N-(O+U)*0.08)/0.61
Doprinosi D= KM Ako je B < PB, D=Df, ako je B >= PB, onda D=B*31%
Lični odbitak O= KM O=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
Umanjenje po poreskoj kartici U= KM ako je O+U>B onda je U=B-O
Porez P= KM P=(B-(O+U))*8%
Neto plata: N= KM N=B-D-P
Doprinos za solidarnost: S= KM S=N*0.25%
Isplata radniku: I= KM I=N-S
Ukupne obaveze: KM

 

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka od 12.5.2022. godine iznosi 0,85% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.

 

Menadžerski ugovor ili javne i druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa / Naknade za članove upravnog i nadzornog odbora

 

Bruto plata B= KM B=N/0.6003, B=N+D+P
Doprinosi D= KM D=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
Porez P= KM P=(B-D)*13%
Isplata: N= KM N=B-D-P
Ukupne obaveze: KM

 

Ovaj obračun važi za člana privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa,
prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu. Obračun, takođe, važi za lica koja su izabrana za javne ili druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, kao i za članove upravnog ili nadzornog odbora.

 

Ugovor o djelu / Dopunski rad

 

Bruto naknada B= KM B=N+D+P, B=N/0.70905
Doprinosi PIO D= KM D=B*18.5%
Dohodak DH= KM DH=B-D
Porez P= KM P=DH*13%
Neto naknada N= KM N=B-(D+P), N=B*0.70905
Ukupne obaveze: KM

 

 

Autorski ugovor

 

Bruto naknada B= KM B=N+D+P, B=N/(0.685+T*0.0013)
Doprinosi D= KM D=B*18.5%
Normirani troškovi T= %
Porez P= KM P=B*(100-T)/100*13%
Neto naknada N= KM N=B-D-P
Ukupne obaveze: KM

 

Član 64. Pravilnika o porezu na dohodak

a) u visini od 60% od ukupnog prihoda za vajarska djela, tapiserije, umjetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umjetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umjetničku obradu tekstila, tkani tekstil, štampani tekstil i slično,

b)u visini od 50% od ukupnog prihoda za slikarska djela, grafička djela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umjetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umjetnička rješenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička djela, usmeno i pisano prevođenje, muzička i kinematografska djela i restauratorska i konzervatorska djela u oblasti kulture i umjetnosti, za izvođenje umjetničkih djela sviranja i pjevanja, pozorišna i filmska gluma, recitovanja, snimanja filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu i

v) u visini od 40% od ukupnog prihoda za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u t. a) i b).

 

Privremeni i povremeni poslovi

 

Bruto primanje B= KM B=N+D+P, B=N/0.62031
Doprinosi D= KM D=B*28.7%
Dohodak DH= KM DH=B-D
Porez P= KM P=DH*13%
Neto plata N= KM N=B-(D+P), N=B*0.62031
Ukupne obaveze: KM

 

 

Zakup

 

Bruto zakupnina B= KM B=N/0.896
Normirani troškovi 20% T= KM T=B*20%
Dohodak DH= KM DH=B-T
Porez P= KM P=DH*13%
Neto zakupnina N= KM N=B-P
Ukupne obaveze: KM

 

 

Nekomercijalno gazdinstvo

 

Godina GOD= godina Godina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plata PBP= KM Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Osnovica O= KM O=PBP*20%. Mjesečna osnovica iznosi 20% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranje Z= KM Od 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu dana U= KM U=Z*12
Ukupne obaveze: KM

 

Obračun važi za lice koje je isključivo poljoprivrednik (17/40), nezaposleno lice (17/40), dobrovoljnog osiguranika na PIO (17/50) ili samostalni preduzetnik (17/40). Penzioner (17/50) plaća 1% na iznos penzije, a zaposleno lice plaća 1% na bruto platu.

 

Komercijalno gazdinstvo (45/37) – osiguranici na PIO

 

Godina GOD= godina Godina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plata PBP= KM Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Osnovica O= KM O=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za PIO P= KM P=O*18.5%
Doprinos za zdravstveno osiguranje Z= KM Od 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu dana U= KM U=(Z+P)*12
Ukupne obaveze: KM

 

Obračun važi za lice koje je osiguranik na PIO isključivo poljoprivrednik ili nezaposleno lice. Zaposlena lica (55/56) plaćaju samo zdravstveno osiguranje i to u iznosu 2% na bruto platu. Penzioneri preko 65. godina (55/56) plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu 2% na penziju a penzioneri do 65. godina (45/49) plaćaju PIO u iznosu 2% i zdravstveno osiguranje 2% na penziju.

 

Komercijalno gazdinstvo (55/55) – nisu osiguranici na PIO

 

Godina GOD= godina Godina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plata PBP= KM Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Osnovica O= KM O=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranje Z= KM Od 2022. godina Z=O*10.2%, ranije Z=O*12%
Ukupno za godinu dana U= KM U=Z*12
Ukupne obaveze: KM

 

Obračun važi za lice koje nije osiguranik na PIO i pripada jednoj od sledećih grupa: isključivo poljoprivrednik, nezaposleno lice, dobrovoljni osiguranik na PIO, samostalni preduzetnik.

 

Vlasnik preduzetničke radnje

 

Godina GOD= godina Godina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plata PBP= KM Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Osnovica O= KM O=PBP*60%. Mjesečna osnovica iznosi 60% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinosi D= KM Od 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

 

Obračun važi za vlasnike preduzetničkih radnji koji djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje i pri čemu prema Zakonu o doprinosima djelatnost kojom se bave nije iz grupe profesionalnih zanimanja.

 

Vlasnik preduzetničke radnje – profesionalno zanimanje

 

Godina GOD= godina Godina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plata PBP= KM Prosječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
Osnovica O= KM O=PBP*100%. Mjesečna osnovica iznosi 100% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinosi D= KM Od 2022. godina D=O*31%, ranije D=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

 

Obračun važi za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, a prema Zakonu o doprinosima (član 3. stav 3.) to su lica koja samostalno u vidu zanimanja i na
osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da:
1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i 2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.

 

Nalaženje datuma pune godine staža

 

Godine (prethodna zaposlenja) GG=
Mjeseci (prethodna zaposlenja) MM=
Dani (prethodna zaposlenja) DD=
Ukupna staž (prethodna zaposlenja) S= GG MM DD
Datum novog zaposlenja DZ= dd.mm.gggg
Datum obračuna staža novog zaposlenja DZN= dd.mm.gggg
Staž od DZ do DZN STZ= GG MM DD
Ukupan staž ST= GG MM DD
Sledeći datum pune godine ukupnog staža DS= dd.mm.gggg
Ukupne obaveze: KM

 

 

Poreska kamata

 

Dug I= KM
Datum dospijeća D1= dd.mm.gggg
Datum plaćanja D2= dd.mm.gggg
Stopa 0.06% K6= KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04% K4= KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03% K3= KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KM

 

 

Obračun PDV-a

 

Iznos osnovice OS= KM
PDV 17% PDV= KM
Iznos sa PDV-om UP= KM
Ukupne obaveze: KM