Da li penzioneri mogu da rade na poslovima iz registrovane djelatnosti?

Odgovor:

Kada je u pitanju penzioner koji ima preko 65 godina života, onda to lice ne može zaključiti ugovor o radu na poslovima iz djelatnosti poslodavca. Sa njim se mogu zaključiti samo ugovori van radnog odnosa ali na poslovima koji nisu iz djelatnosti poslodavca.