Poreski obaveznik je početkom 2022. Godine nabavio novosagrađeni poslovni prostor, za koji od dobavljača (investitora) primio poresku fakturu sa obračunatim PDV-om. Međutim, isti nije stavljen u upotrebu, te poreski obaveznik namjerava da predmetni poslovni prostor proda. Da li u tom slućaju promet predmetnog poslovnog prostora podliježe oporezivaju PDV-om?

Odgovor:

Budući da će poreski obaveznik prometovati poslovni prostor koji je je nabavio od odbavljača (investitora) početkom 2022. Godine, te koji nikad nije stavio u upotrebu, promet tog poslovnog prostora biće oslobođen plaćanja PDV-a, shodno članu 25. stav (1) tačka 2. Zakona. U tom slućaju, poreskom obavezniku, u smislu člana 32. stav (4) tačka 1. Zakona, ne pripada pravo na odbitak ulaznog poreza koji je iskazan na fakturu dobavljača za nabavku predmetnog poslovnog prostora. Ukoliko je preski obaveznik izvršio odbitak ulaznog poreza, ukupan odbijeni iznos mora vratiti.