Da li je pravno lice koje pruža usluge pravnom licu koje nije ovbaveznik poreza na dodatnu vrijednost dužno takav promet registrovati preko fiskalne kase?

Odgovor:

Pravno lice koje pruža usluge drugom pravnom licu koje nije obaveznik poreza na dodatu vrijednost nije dužno za te usluge izdati fiskalni račun odnosno registrovati promet preko fiskalne kase.